ارتباط با مجموعه

آدرس مجموعه: تهران، خیابان شهید باهنر (نیاوران)، ضلع شرقی میدان شهید باهنر (نیاوران)، مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران


تلفن گویا: 6-22282013

نمابر: 22287012 

niavaranmu@gmail.com


روابط عمومی
تلفن: 22282020

         22282050

نمابر روابط عمومی: 22287012

 


 دبیرخانه

تلفن: 22282016-داخلی 2103