ارتباط با مجموعه

آدرس مجموعه: تهران، خیابان شهید باهنر (نیاوران)، ضلع شرقی میدان شهید باهنر (نیاوران)، مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران


تلفن گویا: 6-22282013

نمابر: 22287012 

niavaranmu@gmail.com


عباس هدایتی/ معاون امور اجرایی
تلفن: 22833532

 22282016- داخلی 2305


پروانه اسکاش/ معاون امور فرهنگی
تلفن: 22287010 

 22282016- داخلی 2210


شهربانو جهان آرایی/ رئیس حراست
تلفن: 22287011
- 22833531

22282016- داخلی 2106-2107


رضا مظفری/ مسئول پایگاه حفاظت
تلفن: 22291967

22282016 -داخلی 2133 و 2141


روزیتا عاشوری اردلان/ مسئول دبیرخانه

تلفن: 22282016-داخلی 2103