روابط عمومی

 

مریم حسن مقدم

رئیس روابط عمومی و اطلاع رسانی


تلفن: 22282020-22282050

 22282016- داخلی 2164

نمابر: 22287012