روابط عمومی

 

مریم حسن مقدم

رئیس روابط عمومی و اطلاع رسانی


تلفن: 22282020

 22282016- داخلی 2272

نمابر: 22287012