مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

 

بیژن مقدم

مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران


مسئول دفتر مدیریت: خدیجه رمضان زاده

تلفن: 22287004

نمابر: 22285023