مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

 

بیژن مقدم

مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران


مسئول دفتر مدیریت: خدیجه رمضان زاده

تلفن: 22287004

نمابر: 22285023

شناسه خبری: 78
تاریخ انتشار: 1392/10/2019:14
هشتگ ها: # مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

آخرین مطالب