کتاب خاطرات و خطرات

نویسنده: مهدیقلی هدایت انتشارات: زوار
شناسه خبر: 3277
تاریخ خبر: 1402/5/3 15:42

کتابی است شامل خاطرات و شرح زندگانی مهدیقلی هدایت (مخبرالسلطنه) از رجال اواخر دوران قاجار تا اوایل دوران پهلوی که به نثر نوشته شده است. مطالب این کتاب از آن جهت ارزشمند است که نویسنده پنجاه سال در صحنهی سیاسی ایران حاضر بوده، مدتی به عنوان رئیس الوزرا کار کرده و در کابینه‌های متعددی شرکت داشته است. روایت کتاب در 21 مهر 1329 خورشیدی پایان می‌پذیرد.