کتاب «خاطرات احمد احمد»

احمد احمد بیش از 70 ساعت مصاحبه کرد و محسن کاظمی بیش از دو سال وقت گذاشت تا ماحصلش این کتاب شد.
شناسه خبر: 3243
تاریخ خبر: 1402/4/5 09:47

کتاب «خاطرات احمد احمد»

نویسنده: محسن کاظمی

انتشارات سوره مهر

احمد احمد بیش از 70 ساعت مصاحبه کرد و محسن کاظمی بیش از دو سال وقت گذاشت تا ماحصلش این کتاب شد. احمد احمد از مبارزان سیاسی دوره پهلوی دوم است که به دلیل نوع مبارزاتش فعالیت در حزب مخفی ملل اسلامی به رهبری سید محمد کاظمی بجنوردی با اشخاص و گروههای انقلابی بسیاری همکاری و فعالیت داشته و به سبب آن چندین بار دستگیر، شکنجه و زندانی شده است.