مجموعه آثار

مجموعه فرهنگي تاريخي نياوران ضمن آنکه محل وقوع بخش مهمي از رويدادهاي تاريخ سياسي معاصر ايران بوده است، از ديدگاه تاريخ هنر نيز جايگاه برجسته اي دارد.
شناسه خبر: 82
تاریخ خبر: 1389/9/30 16:30

مجموعه فرهنگي تاريخي نياوران ضمن آنکه محل وقوع بخش مهمي از رويدادهاي تاريخ سياسي معاصر ايران بوده است، از ديدگاه تاريخ هنر نيز جايگاه برجسته اي دارد. تنوع معماري آن که يک دورة 140 ساله را در بر مي گيرد در کنار آثار برجسته اي از هنرمندان داخلي و خارجي، مجموعه نياوران را به مرکزي مهم براي علاقمندان هنر و فرهنگ بدل ساخته است. اميدواريم که با ارائه گوشه اي از اين گنجينه در قالب «مجموعه آثار»، مخاطبان خود را به حضور در نياوران و ديدار همة اين زيبايي ها از نزديک، ترغيب و تشويق کنيم. البته «مجموعه آثار» هنوز نوپاست و به تدريج کامل تر خواهد شد. انتظار و اميد داريم که ما را در تکميل و يا احياناً تصحيح اطلاعات ارائه شده نيز ياري کنيد.