فیلم/جشن جهانی نوروز در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران