سفیدپوش شدن مجموعه نیاوران با بارش نخستین برف پاییز 1401