مراسم سلام عید فطر سال 1268 قمری

از این مراسم می توان به عنوان اولین مراسم رسمی دوره ناصرالدین شاه بعد از بهره برداری از این کاخ نام برد.
شناسه خبر: 2964
تاریخ خبر: 1401/3/22 12:35

هنوز یک سال از ساخت عمارت ییلاقی نیاوران نگذشته بود که ناصرالدین شاه برای تابستان عزم شمیران کرد و با زاد و رود، خدم و حشم خود به همراه امنای دولت علیه در ایام ماه مبارک رمضان به قصر نیمه تمام کوچ کرده تا در خنکای هوای آنجا با آسودگی، فراغت عبادت داشته باشند. مراسم عید فطر 1268 قمری در نیاوران برگزار شد.

اعتمادالسلطنه در "تاریخ منتظم ناصری" می نویسد: روز عید ماه مبارک رمضان، شاه به قاعده معمول در عمارت جدید سلطانی جهان نمای بار عام دادند. امنا و مقربان، خوانین و امرا و صاحب منصبان نظام، به حضور شاه رسیده و هریک در مرتبه و مقام خود ایستاده، سلام عام انعقاد یافت و شلیک توپ و زنبورک به جهت عید چنانچه رسم متدوال بود، انجام شد. در سال های بعد نیز با استناد به روزنامه وقایع اتفاقیه، اعیاد سعید فطر و غدیر نیز چندین مرتبه در نیاوران برگزار شد. در مراسم اعیاد برخی مقامات دول خارجی هم به حضور رسیده و هدایایی هم عرضه می داشتند.