فیلم/معرفی آثار و جاذبه ها... طبقه دوم موزه کوشک احمدشاهی