معرفی « قالی سلاطین » از آثار  کاخ موزه اختصاصی نیاوران

«قالی سلاطین» متعلق به اواخر دوره قاجار می باشد و در آن تصاویر پادشاهان اساطیری ایران که در شاهنامه فردوسی نیز از آن ها نام برده شده به زیبایی نقش بسته است.

بر روی قالی همچنین این بیت شعر از شاهنامه به چشم می خورد:

نخستین خدیوی که کشور گشود/سر پادشاهان کیومرث بود

این قالی هم اکنون زینت بخش سرسرای کاخ موزه اختصاصی نیاوران است.

قالی تصویری (مشهور به سلاطین) با تصاویر پادشاهان اساطیری ایرانی که در شاهنامه فردوسی نیز نامی از آن ها برده شده است
بافت کرمان ( راور) 
اواخر دوره قاجار
2.73*3.56 مترمربع
60 رج
نخ و پشم
دارای کتیبه 
مضمون کتیبه: تصویر سلاطین قدیم ایران و با شعر: نخستین خدیوی که کشور گشود/ سر پادشاهان کیومرث بود 
محل نگهداری: کاخ موزه اختصاصی نیاوران

شرح فرش: 
نقشه این قالی از گروه نام آشنایی به نام "مشاهیر" است که در حوزه قالیبافی کرمان و راور، شیوه های مختلفی از آن طراحی و بافته شده است.
در شیوه های مختلفی که از این طرح دیده شده است، علاوه بر افزایش یا کاهش تعداد شخصیت ها و مشاهیری که در زمینه قالی بافته می شوند، ابعاد اثر و مهمتر از همه، ضعف و قوت قلم طراح بسیار حائز اهمیت است. برخی از قالی های این گروه، به طور مستقیم قلم حسن خان شاهرخی، مبتکر و مروج این نقشه در کرمان است و برخی دیگر قلم شاگردان وی و برخی دیگر حاصل قلم طراحان گمنامی است که سعی در تقلید از شیوه او و شاگردانش را داشته اند.
در کنار هر یک از سلاطینی که در زمینه این قالی دیده می شود، شماره ای بافته شده که بدین طریق می توان هویت وی را در کتیبه هایی که بر حاشیه اصلی قالی بافته شده است، جستجو نمود.


اسامی پادشاهان 

نمره 1: کیومرث سلطان ، اول عجم
نمره 2: سیامک ، سی سال سلطنت
نمره 3: هوشنگ ، چهل سال سلطنت
نمره 4: طهمورث ، سی سال سلطنت
نمره 5: جمشید ، هفتصدسال سلطنت
نمره 6: ضحاک ، هزار سال سلطنت
نمره 7: فریدون ، پانصد سال سلطنت
نمره 8: ایرج ، سی سال سلطنت
نمره 9: سلم ، نود سال سلطنت
نمره 10: تور ، هفتاد سال سلطنت
نمره11: منوچهر ، بیست سال سلطنت
نمره 12: نوذر ، هفت سال سلطنت
نمره13: افراسیاب ، سی سال سلطنت
نمره 14: زاب ، 5 سال سلطنت
نمره 15: گرشاسپ ، 9 سال سلطنت
نمره 16: کیقباد ، پنج سال سلطنت
نمره 17: کیکاوس ، صد و پنجاه سال سلطنت
نمره18: کیخسرو ، شصت سال سلطنت
نمره 19: لهراسپ ، صد و بیست سال سلطنت
نمره20: گشتاسب ،بیست سال سلطنت
نمره 21: بهمن ، ده سال سلطنت
نمره 22:  همای ، سی و دو سال سلطنت
نمره 23: داراب ، دوازده سال سلطنت
نمره 24: دارا ، چهارده سال سلطنت
نمره 25: اسکندر ، چهارده سال سلطنت
نمره 26: اشک اول ، چهارده سال سلطنت
نمره 27: تیرداد اول ، یازده سال سلطنت
نمره 28: اردوان ، سیزده سال سلطنت
نمره 29: فراآتس ، هفت سال سلطنت
نمره 30: فرهاد ، بیست سال سلطنت
نمره 31: مهرداد ، ده سال سلطنت
نمره 32: فرهاد دوم ، ده سال سلطنت
نمره 33: اردوان دوم ، سی سال سلطنت
نمره 34: مهرداد ، دوازده سال سلطنت
نمره 35: اشک دوم ، پانزده سال سلطنت
نمره 36: فرخزاد ، یکماه سلطنت
نمره 37: پوران دخت ، شش ماه سلطنت
نمره 38: آزرمیدخت ، چهار ماه سلطنت
نمره 39: اُرُد اول ، سی و یک سال سلطنت
نمره 40: فرهاد ، بیست و نه سال سلطنت
نمره 41: فرهاد ، ده سال سلطنت
نمره 42: اُرُد دوم ، هفت سال سلطنت
نمره 43: وُنون یکم ، چهار سال سلطنت
نمره 44: اردوان سیم ، سه سال سلطنت
نمره 45: وُنون ، پنج سال سلطنت
نمره 46: هرمزی ، دوازه سال سلطنت
نمره 47: انوش دوم ، نه سال سلطنت
نمره 48: بلاش اول ، ده سال سلطنت
نمره 49: فیروز ، هفت سال سلطنت
نمره 50: خسرو ، یازده سال سلطنت
نمره 51: بلاش دوم ، پنج سال سلطنت
نمره 52: بلاش سیم ، چهار سال سلطنت
نمره 53: بلاش چهارم ، دوازده سال سلطنت
نمره 54: اردشیر بابکان ، پنج سال سلطنت
نمره 55: شاپور ، هفت سال سلطنت
نمره 56: انوشیروان ، چهل و سه سال سلطنت
نمره 57: بهرام ، نوزده سال سلطنت
نمره 58: بهرام دوم ، چهار ماه سلطنت
نمره 59: بهرام سه ، یازده ماه سلطنت
نمره 60: برنس ، یازده سال سلطنت
نمره 61: هرمز دوم ، ده سال سلطنت
نمره 62: شاپور اول ، هشت سال سلطنت
نمره 63: اردشیر دوم ، پنج سال سلطنت
نمره 64: شاپور سوم ، ده سال سلطنت
نمره 65: بهرام چهارم ، چهارده سال سلطنت
نمره 66: یزدگرد ، چهل سال سلطنت
نمره 67: بهرام گور ، یک سال سلطنت
نمره 68: یزدگرد دوم ، هشت سال سلطنت
نمره 69: پروین ، ده سال سلطنت 
نمره 70: فیروز ، هفتصد سال سلطنت
نمره 71: اردشیر سوم ، هشت ماه سلطنت
نمره 72: شهربراز ، یازده سال سلطنت

شناسه خبری: 3204
تاریخ انتشار: 1403/4/1118:46
هشتگ ها: #بزرگداشت فردوسی, #قالی سلاطین, #آثار کاخ نیاوران

آخرین مطالب