صیانت از میراث فرهنگی و تاریخی، وظیفه همگانی

فیلم/29 فروردین، روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی گرامی باد