افتتاح نخستین رویداد بین المللی مسئولیت اجتماعی صنعت ساختمان