با حضور دکتر مونسان برگزار شد:

دومین جلسه اعضاء هیئت امنای مجموعه های تاریخی فرهنگی ملی