بازدید وزیر امور خارجه سوئیس از مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران