به مناسبت روز جهانی کودک

اجرای نمایش عروسکی در کاخ اختصاصی نیاوران