معرفی اثر: نقاشی لیتوگرافی «مسیح از روبرو» در موزه جهان نما

ژرژ روئو بزرگترین یا بدرستی از برجسته ترین هنرمندان مذهبی قرن بیستم است، نقاشی های او نه از تجربه زیبایی شناختی بلکه از تجربه انسانی ناشی می شدند.

هنرمند: ژرژ روئو (1958-1871)
عنوان اثر: مسیح از روبرو (1938)
تکنیک اثر: لیتوگرافی
ابعاد: 21.5*30 سانتی متر

نقاش و چاپگر فرانسوی 
ژرژ روئو بزرگترین یا بدرستی از برجسته ترین هنرمندان مذهبی قرن بیستم است، نقاشی های او نه از تجربه زیبایی شناختی بلکه از تجربه انسانی ناشی می شدند. او ابتدا با جنبش سمبولیسم آغاز به کار کرد و بعد از شکل گیری تفکرش به فوویسم گرایید و به لحاظ محتوای آثارش بیشتر در زمره اکسپرسیونیستها قرارگرفت. روئو در سراسر فعالیت هنری اش به بخش تاریک و اندوهناک جهان جذب شد و عمدتا چهره ها و پیکره های تیره و دلتنگ کننده را به تصویر می کشید. او در بیان هنری خود می کوشید مفهوم ” هنر برای هنر” را به شیوه خاص خود تحقق بخشد. مضامین نقاشی های مذهبی اش برگرفته از انجیل، مسیح و به صلیب کشیده شدن مسیح و حواریون بودند. بزرگنمایی و توجه ویژه به مسیح و یا افراد دیگر درون آثارش دیده نمی شود بلکه سعی در یکپارچگی و همسان سازی انسان و انسانیت دارد. ویژگی این اثر استفاده از لکه رنگهای درخشان است که با خطوط مرزی سیاه وضخیم دورگیری شده است و از عنصر رنگ یا به عبارتی جلوه های نور برای تاکید بر شخصیت اثر بهره جسته است.

تهیه شده در واحد مستندنگاری مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران
تصویر و تدوین: کریم صباغی
با تشکر از: مریم شریفی رییس و هنگامه کریمی امین اموال موزه جهان نما