گزارش تصویری از اجرای نوروز خوانی، موسیقی محلی و آیین های نمایشی اقوام ایرانی