زمین عروس شد و آسمان به حرف آمد چه شاد باشی ازین خوب تر که برف آمد

زیابیی های بارش برف در واپسین روز های زمستان 1402 از فراز مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

تصویر برداری و ادیت :دکتر خشایار لهراسبی