معرفی آثار موزه ها : نسخه خطی نفیس گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران

نسخه خطی نفیس گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران

نسخه خطی نفیس گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران

رقم: زین العابدین ابن محمدتقی اصفهانی ملقب به "اشرف الکتّاب"

تاریخ کتابت: پانزدهم شعبان 1247 هجری قمری به درخواست فتحعلی شاه قاجار

ارزش اثر: به لحاظ ترصیع، تذهیب، تحریر و تجلید

تعداد صفحات: 293 ورق

قطع کتاب: وزیری متوسط

محل نگهداری: گنجینه موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران

این کلام الله بنا به دستور فتحعلی شاه قاجار توسط زین العابدین اصفهانی معروف به اشرف الکتاب در تاریخ 15 شعبان 1247 ه.ق به خط نسخ و رقاع به نگارش در آمده است. زین العابدین اصفهانی چهار قرآن به خط نسخ نوشته است که یکی از این کتاب ها در موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران نگهداری می شود.

کارشناسان نسخ خطی ایران این قرآن را یکی از نفیس ترین نسخ خطی موجود در دنیا می دانند. سر سوره ها، کتیبه ها و صفحات آغازین تماماً مطلا نویسی است و با ظرافت بسیار زیادی تزیین شده است. تلفیق استادانه گلها در تزیینات اطراف کتاب حکایت از هنرآفرینی استاد بی بدیل زمان، استاد میرزا ابوالقاسم مذهب باشی که از مذهبین برجسته دوره فتحعلی¬شاه بوده دارد و در سده سیزدهم ه. ق انجام گرفته است.

قطع کتاب وزیری، نوع جلد لاکی (روغنی) و دارای تزیینات بسیار ماهرانه است که توسط میرزا احمد مجلد باشی به همراه استاد میرزاطالب مطلوب عالم در دربار فتحعلی شاه و در سنه 1248 ه.ق انجام گرفته است.

تهیه شده در واحد مستندنگاری مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

تدوین: کریم صباغی

با تشکر از نوشین کمالی، رییس موزه کتابخانه اختصاصی نیاوران