آغاز پروژه مرمت و باز سازی کاشیکاری ستون های ایوان غربی کاخ اصلی

این پروژه در محل ساختمانی که به کاخ اختصاصی یا کاخ اصلی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران موسوم است اجرا خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران ، این عمارت با الهام از اصول معماری ایرانی در دو طبقه اصلی و یک سرسرا با سقف متحرک و سه ایوان ستون دار ساخته شده است. ستون های ایوان ها با استفاده از مصالح روز آمد ساخته شده و با استفاده از کاشی های قطع بسیار کوچک آراسته شده اند. این کاشی ها تحت تاثیر عوامل مخل محیطی دچار آسیب ها و تخریب های موضعی شده و نیاز مبرم به مرمت و حفاظت دارند .

از اینرو پس از مطالعات اولیه شامل آسیب شناسی کاشی ها و مطالعات فن شناختی و آنالیز های دستگاهی کاشی ها و پس از تدوین طرح مرمت، اقدام به ساخت کاشی برای بخش های تخریب شده گردید و اکنون با اتکا بر مطالعات انجام شده و همچنین طرح مرمت ، مراحل اجرایی پروژه مرمت کاشی کاری از ابتدای بهمن ماه 1402 آغاز شده است.

کارفرما : مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

ناظر: مهندس مهدی کلیایی ، مسئول واحد حفاظت و مرمت مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

مجری : مهندس مجتبی نریمانی 

 مدت زمان اجرا :  یک ماه