آغاز فاز دوم ساماندهی حفاظتی و مرمت لباس های موجود در کاخ نیاوران

عملیات اجرایی فاز دوم پروژه ساماندهی حفاظتی و مرمت لباس های فرهنگی و تاریخی موجود در کاخ موزه اختصاصی نیاوران با نظارت واحد حفاظت و مرمت مجموعه نیاوران آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، بخشی از آثار فرهنگی و تاریخی موجود در کاخ اختصاصی نیاوران لباس های رسمی آن است که دارای ویژگی های هنری، فرهنگی و تاریخی ویژه ای هستند که نگهداری مناسب و اصولی این آثار یکی از اهداف بخش مرمت و نگهداری این مجموعه است.

در راستای نیل به این هدف پروژه ساماندهی حفاظتی و مرمت این لباس ها به صورت یکپارچه توسط واحد حفاظت و مرمت مجموعه تعریف شد و فاز اول آن طی سال گذشته به انجام رسید و در زمان حاضر پس از انجام مراتب اداری فاز دوم آغاز شده است.

بر اساس این گزارش پس از اجرای این پروژه بخشی از لباس های موجود در کاخ اختصاصی نیاوران با رعایت به­روز ترین اصول علمی، فنی و دستور العمل های نگهداری و مرمت آثار تاریخی ساماندهی کالبدی محتوایی شده و عملیات مرمت اضطراری و حفاظت انجام می شود.  

-----