گالری جهان نما

قسمتی از ساختمان جنبی موزه جهان نما که پيشتر به بخش مخابرات کاخ اختصاص داشته است، در دهه هفتاد به گالری جهان نما تبديل شد.

قسمتی از ساختمان جنبی موزه جهان نما که پيشتر به بخش مخابرات کاخ اختصاص داشته است، در دهه هفتاد به گالری جهان نما تبديل شد تا امکان معرفی هنرمندان معاصر و همچنين هنرهای ملی سنتی کشور در کنار آثار موزه ای فراهم شود.