انجام پروژه مقابله با آفات موزه ای در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران/ زمانبندی تعطیلی موزه های نیاوران جهت اجرای پروژه

در راستای برنامه مدیریت تلفیقی و یکپارچه مهار عوامل مخل بیولوژیک و با رویکرد حفاظت پیشگیرانه، پروژه مقابله تهاجمی با آفات موزه ای در مجموعه نیاوران در حال انجام است.
شناسه خبر: 3059
تاریخ خبر: 1401/8/18 04:28

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران با توجه به وجود مخاطرات و تهدیدات ناشی از فعالیت آفات و عوامل مخل بیولوژیک برای آثار تاریخی و فرهنگی و اهمیت شناسایی و کنترل این مخاطرات در راهبردهای حفاظت پیشگیرانه، اجرای عملیات علمی و عملی در جهت شناسایی و پایش کمی و کیفی این عوامل و آفات و همچنین مقابله یکپارچه با آنها از سوی واحد حفاظت و مرمت این مجموعه در برنامه ای بلند مدت در حال اجرا است.

بر اساس این گزارش واحد یاد شده با همکاری پژوهشگران و متخصصانی در زمینه حشره شناسی، مقابله با آفات، مهندسی سلامت و بهداشت محیط، راهبرهای حفاظت پیشگیرانه در باغ موزه و کاخ موزه های مجموعه نیاوران را با اتکا بر اصول و دستور العمل ها پیش بینی و اقدام به شناسایی و مقابله با عوامل مخل بیولوژیک محیطی کرده است.

در همین راستا و با اتکا بر اقدامات فنی صورت گرفته در سال های گذشته، برنامه ای راهبردی جهت اجرای عملیات یکپارچه و تلفیقی برای مقابله با آفات و کنترل روند فرسایش ناشی از این عوامل مخل بیولوژیک در مجموعه فرهنگی و تاریخی نیاوران تدوین شده است.

در مراحل اولیه این طرح بلندمدت که تاکنون در چند فاز اجرا شده است، نوع و گونه آفات موجود در مجموعه و کمیت و پراکندگی آنها در اماکن و محیط مورد شناسایی، ارزیابی و پایش قرار گرفته و در زمان حاضر پیرو نتایج مطالعات، اقدامات تهاجمی و مقابله با آفات به صورت ادواری به موازات اقدامات پیشگیرانه مداوم جهت کنترل این عوامل مخل در دست انجام است.

زمانبندی تعطیلی موزه های نیاوران جهت اجرای پروژه

براساس زمان بندی پیش بینی شده موزه های مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران جهت انجام پروژه مبارزه با آفات موزه ای در سال 1401 به شرحی که در ادامه می آید تعطیل خواهند بود.

موزه کوشک احمدشاهی یک­شنبه 22 آبان، موزه جهان نما دوشنبه 23 آبان، موزه خودروهای اختصاصی نیاوران سه­ شنبه 24 آبان و موزه کتابخانه اختصاصی چهارشنبه 25 آبان تعطیل هستند.

همچنین کاخ موزه اختصاصی نیاوران در تاریخ 28 و 29 آبان تعطیل خواهد بود.