بنر بنر بنر بنر

زیر مجموعه ها

* مسئول دفتر مدیریت

خدیجه رمضان زاده

 *امین اموال کاخ صاحبقرانیه

هنگامه کریمی

* امین اموال کاخ موزه اختصاصی نیاوران

آذین ثباتی

* امین اموال کوشک احمد شاهی

ناهید وهابی کاشانی

* امین اموال موزه کتابخانه اختصاصی

پروانه احمدی

* امین اموال موزه جهان نما

هنگامه کریمی

 *امین اموال موزه خودروهای اختصاصی نیاوران

شهرزاد پاک نیت

تماس با ما

مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران

نام: سید رحمت اله رئوف حنان
سمت: مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران
تلفن: 22287004

معاون اجرایی

نام: عباس هدایتی
سمت: معاون اجرایی
تلفن: 22282013-16 داخلی 2305

رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی

نام: پروانه اسکاش
سمت: رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی
تلفن: 22287012

مسئول یگان حفاظت

نام: مرتضی صفرپور
سمت: مسئول یگان حفاظت
تلفن: 22291967

مسئول امور اداری

نام: رویا کرجی
سمت: مسئول امور اداری
تلفن: 22287032

مسئول واحد فنی

نام: سمیه آقازمانی
سمت: مسئول واحد فنی
تلفن: 22282013-15 داخلی 2170

رئیس حراست

نام: سید مجتبی کشمیری
سمت: رئیس حراست
تلفن: 22287011

مسئول امور مالی

نام: لیلا رضایی
سمت: مسئول امور مالی
تلفن: 22802131

رئیس کاخ صاحبقرانیه

نام: سهیلا اسدی
سمت: رئیس کاخ صاحبقرانیه
تلفن: 22287045

رئیس کاخ موزه اختصاصی نیاوران

نام: مهناز اسدی
سمت: رئیس کاخ موزه اختصاصی نیاوران
تلفن: 22287026

مسئول کوشک احمدشاهی

نام: معصومه بهرامیان
سمت: مسئول کوشک احمدشاهی
تلفن: 22802134

مسئول موزه کتابخانه اختصاصی

نام: ندا شانقی
سمت: مسئول موزه کتابخانه اختصاصی
تلفن: 22833533

رئیس موزه جهان نما

نام: نوشین کمالی
سمت: رئیس موزه جهان نما
تلفن: 22282013-16 داخلی 2150

مسئول مرکز اسناد

نام: زرین مجیدی
سمت: مسئول مرکز اسناد
تلفن: 22282013-16 داخلی 2173

مسئول موزه خودروهای اختصاصی نیاوران

نام: مریم فیضیاب شهریوری
سمت: مسئول موزه خودروهای اختصاصی نیاوران
تلفن: 22282013-16 داخلی 2180


نشانی: تهران، میدان شهید باهنر (نیاوران)، مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران
تلفن مجموعه: 15-22282012